Even laden...

Terug

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de eigenaar van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen naar de correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd, wat betekent dat het surfgedrag niet tot u kan worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze analyse voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vinden in de privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hostingprovider). Persoonlijke gegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de hostingprovider. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hostingdienst wordt gebruikt voor het nakomen van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Onze hostingprovider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiten van een contract voor orderverwerking

Om een rechtmatige gegevensverwerking te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met onze hostingprovider.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze webpagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Mellona Holland
Postbus 84
2990 AB Barendrecht
Nederland
Telefoon: +31 (0) 180 69 14 44
E-mail: info@mellona.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

BREDEX GmbH
Lindentwete 1
38100 Braunschweig
Telefoon: +49 (0)531 24330-0
E-mail: edsb@bredex.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een vormvrije kennisgeving per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 PUNT E OF F AVG, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM WEGENS BIJZONDERE SITUATIES BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILING GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT TEGEN DE VERWERKING, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE VERPLICHTE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BIEDEN DIE OPWEGEN TEGEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE INVORDERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILING, VOOR ZOVER HET GELINKT IS AAN DEZE DIRECTE MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van zijn gewoonlijke verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om uw gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract zelf op te vragen of te laten overhandigen aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie, wissing en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u hierover of over gegevensbescherming nog vragen hebt, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon als u hierover nog vragen hebt. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de wissing.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt volgens artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen zwaarder doorwegen, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims in te vorderen, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen E-mail marketing

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die verplicht in de colofon zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclamemateriaal, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en dat u cookies alleen in individuele gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies wanneer de browser wordt gesloten kunt activeren. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig hebt (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te behandelen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1 punt a AVG) en/of op onze rechtmatige belangen (art. 6, lid 1 punt f AVG), aangezien we een rechtmatig belang hebben bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactformulieren stuurt, blijven bij ons totdat u om hun verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of als het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is behandeld). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de websitebeheerder aan te bieden die betrekking hebben website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt, die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en leven de strikte vereisten van de Duitse Instantie voor gegevensbescherming strikt na wanneer we Google Analytics gebruiken.

Bewaartermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en actieniveau die aan cookies, gebruikers (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Informatie hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.